شیوه نامه حقوق مسافر در پروازهای داخلی (CAD 2040)

قوانین کنسلی بلیط پروازهای داخلی ( سیستمی )

توجه :ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود. بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود، ۵ دقیقه زودتر از زمان اعلام‌شده در جدول زیر را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، سیاحت پرواز دنیا مسئولیت تاخیر در ثبت درخواست و افزایش جریمه کنسلی را بر عهده نمی‌گیرد.

  ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
 ایران ایر ایران ایر V Y C J M Q O L N 30% 60%
 آسمان آسمان U W R X V M Q N Y S O 20% 40%
D I Z A 15% 30%
L H K 30% 60%
B 100%
 ماهان ماهان S X T V Q P R Y B 10% 30% 50%
L 15% 40% 50%
I 20% 40% 50%
N 20% 50% 70%
C 30% 40% 70%
U W 90% 95%
 آتا آتا همه 20% 40% 50%
 تابان تابان Y R V Z L M A I P F K D N 20% 30% 40% 50%
B W J S O Q E U H X 100%
 قشم ایر قشم ایر به غیر از N R K 5% 10% 30% 50%
N R K 100%
 کاسپین کاسپین W WF WB N NF NB X S SF H HF P PF PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD 30% 50%
M 40% 70%
K KF L LF LB LH 50% 80%
V A F U D IF IB IH IE I 100%
 نفت نفت همه 30% 50% 65%
 نفت کیش ایر J C Y H V R D 20% تا 24 ساعت قبل از پرواز 40% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
Q M N L O 25% تا 24 ساعت قبل از پرواز 50% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
 تفتان تفتان همه 15% 25% 40% 55% 60%
 زاگرس زاگرس Z X (اکونومی) 10% 15% 20% 30%
B D E S I T U A (اکونومی) 15% 20% 30% 40%
M N R (اکونومی) 25% 30% 40% 50%
Q L (اکونومی) 35% 40% 50% 70%
(اکونومی) 45% 50% 60% 80
P V Y K W (اکونومی) 50% 100%
  ایرلاین شناسه نرخی ( کلاس ) از زمان صدور تا 4 ساعت قبل پرواز از 4 ساعت قبل پرواز به بعد
 معراج معراج B B1 400,000 ریــال 600,000 ریــال
H H2 400,000 ریــال 500,000 ریــال
Y Y1 550,000 ریــال 700,000 ریــال
P(PROMOTION) 100%
  ایرلاین شناسه نرخی ( کلاس ) از زمان صدور تا 12 ظهر سه روز قبل از پرواز تا 12 ظهر دو روز قبل از پرواز تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز به بعد
 ایران ایر تور ایران ایر تور UD,U,UP,VD,V,VP,WD,W,WP,YD,Y,YP 30% 30% 40% 50%
MD,M,MP,ND,N,NP,QD,Q,QP,RD,R,RP,SD,S,SP 40% 40% 50% 60%
HD,H,HP,KD,K,KP,LD,L,LP 60% 60% 70% 80%
BD,B,BP,ED,E,EP 100%
         
         
         
         
  1. 1 - در هواپیمایی ماهان نرخ CHD (کودک) معادل 75 درصد نرخ بزرگسال و در سایر ایرلاین ها معادل 50 درصد می باشد.
  2. 2 - در تمامی خطوط هوایی نرخ INF (نوزاد) معادل 10 درصد نرخ بزرگسالان می باشد.
  3. * در هواپیمایی نفت 2 ساعت قبل از پرواز به بعد معیار جریمه می باشد .

قوانین بار مجاز خطوط هوایی در پروازهای داخلی

ایرلاین شناسه نرخی میزان بار
ایران ایر
V N M Q O L Y ۲۰ KG
C J ۲۵ KG
آسمان
Y M H L N O Q K B R X U ۳۰ KG
V S ۴۰ KG
D I Z ۲۰ KG
A ۲۵ KG
ماهان
N T V L Q U W X B S Y ۲۰ KG
P C I R ۲۵ KG
آتا P N R Y L M ۲۰ KG
ایران ایر تور YWVUSQNMLKHEB ۲۰ KG
تابان
VYUBHLZEN ۲۰KG
J ۳۰KG
قشم ایر YVMNKAC ۲۰ KG
کاسپین
JZQWNXSHPOMKIVL ۲۰KG
C ۳۰KG
کارون XHLBSYNQKV ۲۰ KG
کیش ایر JCYVMOQNLHRD ۲۰ KG
زاگرس
CJFWBDESITUAMNRQLH ۲۰KG
PVYK ۱۵KG
معراج
YBH ۲۰KG
C ۲۰KG
سپهران CJIPZSLQZNWBTHYKM ۲۰KG